Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

   In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever/cliënt: de partij die van een dienst gebruik maakt welke vermeld is op de website, of een product aankoopt
 2. Opdrachtnemer: Elisabeth Umans Coaching – Toegepast psychologe E.F.C. Umans, BSc. Elisabeth Umans Coaching is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 80316093 als coach voor persoonlijke ontwikkeling en levensvragen en als uitgeverij Kracht van het hart.
 3. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Toepasbaarheid

 1.  Coaching en psychosociale hulpverlening vindt plaats in de praktijk en via de telefonische hulplijn waarvan het nummer op de website is vermeld.
 2. Producten zoals boeken en schilderijen zijn eveneens op de website vermeld.
 3. Door het gebruik van deze service gaat de opdrachtgever/cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.
 4. Tijdens het telefonisch consult zullen er geen medische uitspraken en/of adviezen worden verstrekt. Er zal alleen antwoord gegeven worden op vragen van de telefonische cliënt, en dan alleen binnen het kennisgebied, professionele werkveld van opdrachtnemer/coach. Op andere vragen zal zij niet ingaan. 

 

Inspanningsverplichting

Elisabeth Umans Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Elisabeth Umans Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of door telefonische cliënt gestelde doel.

 

Verplichtingen opdrachtnemer

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Elisabeth Umans Coaching.

 

Honorarium, kosten, tarieven

Het actuele tarief van de telefonische dienst staat op de website vermeld. Naar de kosten van een coachingtraject kan geïnformeerd worden. Het honorarium van de opdrachtnemer/coach is niet afhankelijk van de uitkomst van de behandeling.

 

Geheimhouding

 1.  Alles wat wordt besproken tussen opdrachtnemer/coach en cliënt is vertrouwelijk.
 2. Elisabeth Umans Coaching – is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Elisabeth Umans Coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking van een administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdracht zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.
 3. Alleen bij trajecten wordt er aan dossiervorming gedaan. Dit geldt niet bij telefonische hulpverlening wanneer er sprake is van een enkel consult.

 

Zorgvuldigheid

 Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit altijd direct met de opdrachtnemer zelf.

 

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer, Elisabeth Umans Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Elisabeth Umans Coaching geleverde diensten.
 2. Daarnaast is Elisabeth Umans Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Elisabeth Umans Coaching rust slechts een inspanningsverplichting. Zij zal al haar professionaliteit inzetten om de cliënt te helpen. De coach/opdrachtnemer heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is. Alle keuzes die cliënt neemt zijn voor diens eigen rekening en verantwoordelijkheid.

 

Intellectueel eigendom/auteursrecht

Alle producten zoals schrijfwerk, schilderijen, instrumenten voortkomend uit haar onderzoek die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Elisabeth Umans Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Elisabeth Umans Coaching. Ook geldt auteursrecht op alles wat door Elisabeth Umans is geschreven.

 

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen cliënt/opdrachtgever en coach/opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter, wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer. Elisabeth Umans Coaching is aangesloten bij een door de overheid erkende klachtenregeling en geschilleninstantie geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.